Visjon

Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform for å vise et enhetlig og tydelig ansikt utad i lokalmiljøet.

Visjon: Basket for alle

Bøler Basket vil bidra til å spre glede og entusiasme rundt det å spille basketball, og gjennom det skape et trygt miljø for barn, ungdom og voksne på Bøler og omegn. Bøler Basket jobber for å kunne gi et tilbud til begge kjønn i aldersgruppa fra 7–18 år, i tillegg til voksne spillere. Bøler Basket ønsker å skape et miljø preget av lek, mestring og trygghet for barn og ungdom, gjennom å spre gleden av å spille basketball.

Motto: Bøler Basket – for fellesskap og spilleglede

Policy
Vi vil ha et inkluderende og godt miljø for alle som er en del av klubben, spesielt i spillermiljøet, men også for de andre som er en del av miljøet i og rundt klubben, som foreldre, lagledere, tillitsvalgte etc.

Verdier
Aktivitetsverdier: Glede, helse og fellesskap. Klubbverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Identitet
Bøler Basket er en klubb som drives gjennom frivillig arbeid der alles stemmer er likeverdige. Bøler Basket skal være et sted der humor, glede, entusiasme og forkjærligheten for basket er viktig. Bøler Basket arbeider mot rasisme, mobbing og trakassering – for at alle skal kunne være med!

Mål og tiltak

Mål
1. Baskettilbud for alle aldre og begge kjønn.
2. Ha en bred virksomhet der vi bygger opp spillere fra grunnen.
3. Utvikle kompetanse for trenere og dommere i Bøler basket.
4. Å kunne gi et attraktivt baskettilbud også på elitenivå.

Hvordan nå våre mål?

1. «Baskettilbud for alle aldre og begge kjønn»:
Arbeide for å gjøre basketball og Bøler Basket til et attraktivt alternativ for barn/ungdom og foreldre i lokalmiljøet som vil begynne med idrett. Skape entusiasme for klubben gjennom å bygge et inkluderende miljø.

a. Rekruttere nye spillere gjennom nybegynnertilbud, sommerbasket, inkluderingstiltak, informasjon i nærmiljøet, oppdatert nettside og kontakt med nærliggende skoler.

b. Satse spesielt på rekruttering av jenter fra tidlig alder, bl.a. med informasjon til skoler og ved lokale arrangementer i bydelen.

c. Arrangere lavterskeltilbud i lokalmiljøet for å få rekruttert flere jenter inn i klubben, i tillegg til det vanlige rekrutteringsarbeidet vårt.

2. «Ha en bred virksomhet der vi bygger opp spillere fra grunnen»:
• Klare målsettinger for det enkelte lags utvikling.
• Gjensidig halvårig evaluering av spillere og trenere.
• Ha muligheten til å kunne nivåskille etter dyktighet og kvalifikasjoner, samtidig som vi sørger for at breddetilbudet blir ivaretatt.

3. «Utvikle og spre kompetanse for trenere og dommere i Bøler Basket»:
• Ha veiledning og mentorordning for unge trenere.
• Ha dommermøte og veiledning for alle dommere i Bøler basket.
• Sørge for at vi har gode, og tilstrekkelig med trenerkrefter i klubben, også for de yngre aldersgruppene.
• Ha et godt støtteapparat rundt trenerne.
• Bygge opp lagledergruppen til støtte for trenerne.
• Trenerutvikling:
a) Hospitering i de forskjellige aldersbestemte lagene, for å inspirasjon og nye ideer.
b) Benytte faste interne evalueringsrutiner for trenere og spillere.

4. «Å kunne gi et attraktivt baskettilbud også på elitenivå»:
Vi vil i utgangspunktet arbeide for å oppnå dette basert på egne lokale krefter, men om nødvendig også se på muligheten for å gjennomføre dette gjennom samarbeid med andre klubber.

Trenere, lagledere og klubbens styre

Trenere
• Treneren skal bidra til å skape et godt og trygt miljø blant spillerne.
• Treneren skal arbeide målbevisst og strukturert for utvikling av den enkelte spiller og laget som helhet.
• Trenere i Bøler Basket skal ha fokus på den langsiktige utviklingen av laget og spillerne.
• Treneren er Bøler Basket sitt ansikt utad og de skal på best mulig måte representere klubben ved treninger, kamper og øvrige arrangementer.
• Trenerens oppgave er å lære spillerne å spille basket, regler i basket, fairplay, samt sosiale regler og atferd.
• Treneren skal i tillegg motivere spillerne til økt egentrening for utvikle sin fysiske styrke og kondisjon.
• Skape en sosial trygghet i laget.

Lagledere
Laglederne er det viktigste støtteleddet for trenerne, jfr laglederinstruks og/eller etter avtale med trener
Målsetting:
• Avlaste trener med administrative oppgaver, slik at trener kan fokusere på det pedagogiske – og spillemessige på trening og kamper.
• Sikre en god toveis informasjonsflyt mellom styret og medlemmer/foreldre.

Styret
Styret skal sørge for en forsvarlig drift av klubben og sørge for at intensjonene i «Bøler Basket, visjon og målsettinger» blir fulgt opp.

Last ned: Bøler Basket Visjon