LOV FOR BØLER BASKET 

Stiftet 1996 

Vedtatt av årsmøtet 23. mars 2023 

 

§ 1 Formål

Bøler baskets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Bøler basket er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2) Bøler basket er medlem av Norges basketballforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4)

(3) Bøler basket er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo idrettskrets og idrettsrådet i Østensjø Bydel i Oslo kommune.  

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1)

(5) For regler om Bøler baskets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6

(2) For Bøler baskets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10

§ 9     Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14

§ 10 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Bøler baskets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   

(3) Årsmøtets oppgaver: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
 2. Velge dirigent(er)  
 3. Velge protokollfører(e) 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 5. Godkjenne forretningsorden 
 6. Godkjenne innkallingen 
 7. Godkjenne saklisten  
 8. Behandle Bøler baskets årsberetning 
 9. Behandle  
  1. Bøler baskets regnskap 
  2. styrets økonomiske beretning 
  3. kontrollutvalgets beretning  
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor 
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
 11. Fastsette  
  1. medlemskontingent på minst kr 50 
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
 12. Vedta Bøler baskets budsjett 
 13. Behandle Bøler baskets organisasjonsplan 
 14. Velge: 
  1. Styre med leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem 
  2. Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og ett varamedlem 
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bøler basket har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
  4. Valgkomité med leder, og minst ett medlem og minst ett varamedlem 
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Bøler baskets organisasjonsplan 
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Bøler baskets regnskap.  

(4) Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

(5) For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

(6) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.

§ 11 Idrettslagets styre

(1) Bøler basket ledes og forpliktes av styret, som representerer Bøler basket utad.  

(2) Styret er Bøler baskets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Bøler baskets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for: 

 • at Bøler baskets formål ivaretas 
 • forsvarlig organisering av Bøler baskets virksomhet og økonomistyring 
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, Bøler baskets lov og årsmøtets vedtak  
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Bøler basket organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Bøler basket organiserer barneidrett 

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg og valgkomité 

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.  

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18

§ 13 Grupper

(1) Bøler baskets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Bøler baskets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
 2. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   
 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
 4. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.  

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

(1) Bøler basket kan vedta oppløsning:  

 1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
 2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Bøler baskets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Bøler basket. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal Bøler baskets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.