Årsmøte 2024: Sakliste og saksdokumenter

Tidspunkt: 21. mars 2024 kl 19:00
Sted: Bølerhallen

Gjennomføringen av årsmøtet er fastsatt i § 10 i Lov for Bøler Basket.

Forslag til dagsorden:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører  

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne forretningsorden 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 

Sak 7: Godkjenne sakslisten 

Sak 8: Behandle årsberetning 

Sak 9: Behandle

Sak 9.1 Regnskap  

Sak 9.2 Kontrollutvalgets beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 

Sak 12: Vedta budsjett 

Sak 13: Behandle organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre

14.2 Kontrollutvalg

14.3 Oppnevning av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

 14.4 Valgkomité