Årsmøte i Bøler Basket, mandag 13. mars, kl.18.00. Her er saksliste og årsmøtedokumenter!

Til medlemmer i Bøler Basket 06.03.17

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Bøler Basket

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.02.17.

Årsmøtet avholdes den 13.03.17 kl. 18:00 dato på rommet innenfor skolekjøkkenet i Bølerhallen.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1 Forslag til uttalelse fra årsmøte (Arve Ottersen)

10.2 Forslag vedr. elitesatsning og akademi (Jozsef Molnar, Alexis Garras)

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.5 To revisorer

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7 Leder av valgkomiteen

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.9 Varamedlem til valgkomiteen

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Last ned årsmøtedokumenter som zip fil her: aarsmoete2017

– Styrets forslag til forretningsorden

– Idrettslagets årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

– Styrets forslag til medlemskontingent/treningsavgift

– Styrets forslag til budsjett

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomité

PS! Det vil kunne forekomme mindre endringer på saksdokumentene. Revisors beretning legges ut så fort den er mottatt.

Med vennlig hilsen Styret i Bøler Basket